Varuhi gorske narave

ODSEK VARUHOV GORSKE NARAVE

Varuh gorske narave je nadgradnja gorskega stražarja in je med programi Planinske zveze Slovenije zastopano že od leta 1954.

Naravna bogastva in lepote so vir iz katerega črpa planinstvo svojo moč in poslanstvo. Varovanje narave je v najširšem družbenem interesu, planinstvo pa je z njim tesno povezano, zato dosledno spoštuje prvine varstva narave in okolja in je v tem prizadevanju zgled drugim.

Množičnost obiska v gorah, sodoben promet in druge oblike civilizacije vedno bolj ogrožajo prvobitnost gorskega sveta. Skrb za varstvo narave in okolja je zato ena temeljnih dolžnosti planinca in bistven sestavni del planinske vzgoje.

Poleg splošnega varstva narave in okolja je planinec še posebej dolžan, da skrbi za varstvo tistega dela narave, ki je neposredno ali posredno povezan s planinstvom. To so predvsem posamezna gorska območja, naravni parki, gorsko rastlinstvo in živalstvo. Posebna skrb velja zaščitenemu rastlinstvu, živalstvu, vodnim izvirom in vodnim tokovom ter gorskemu ozračju. Ob vsem tem je morda potrebno omeniti še Naturo 2000, ki je namenjena ohranjanju območij mednarodno pomembnih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov v Evropski uniji.

V Planinskem društvu Gorenja vas imamo 1 varuhe gorske narave:

Roman Pagon – načelnik

Načrt dela varuhov gorske narave v PD Gorenja vas za leto 2011/2012:

- sodelovanje z markacisti,

- čistilne akcije,

- sodelovanje s planinskim krožkom v šoli Gorenja vas in Poljane.

Predavanje o divjem petelinu

Objavljeno 8.4.2011 (zapisala: Natalija)

Dne 7.4.2011 so se varuhi gorske narave udeležili predavanja g. Danila Bevka na temo Biotska raznovrstnost in divji petelin – ohranimo ga. V prvem delu nam je predstavil problematiko favne in flore – njeno izumiranje (sečnja gozdov, širitev v kmetijske namene,uporaba pesticidov,vnašanje tujerodnih živalskih in rastlinskih vrst). V drugem delu pa nam je podrobno opisal divjega petelina in njegovo bitko za obstanek. V času od januarja do junija potrebuje mir, pri čemer ga ovirajo pohodi, sečnja gozdov, kolesarji,plenilci. Več o njem si lahko preberete na www.petelin.info

Utrinki z izobraževanja na Zelenici

Utrinki iz izobraževanja na Zelenici