Poročila - Občni zbor 2021

VABILO

na osnovi 26. člena statuta PD Gorenja vas sklicujem

REDNI OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA PD GORENJA VAS

ki bo trajal od četrtka 18. marca 2021 12h do petka 26. marca 2021 do 17h oddano na pošto

Obrazložitev: Letošnji občni zbor bomo, zaradi ukrepov ob epidemiji Covid-19, prepoved združevanja ljudi na javnih mestih, izvedli po pošti. Predsednik društva PD Gorenja v skladu s Pravili društva enkrat na leto skliče občni zbor, na katerem prisotni člani potrjujejo letni vsebinski in finančni program ter letno vsebinsko in finančno poročilo društva.

Poleg vabila občnega zbora ste v kuverti prejeli še poročila o delu društva za leto 2020, glasovnico za potrjevanje sklepov in dodatno kuverto, v kateri boste izpolnjeno glasovnico vrnili na naš naslov, ki je že natisnjen na kuverti. Vse skupaj preberite, preučite in na priloženi GLASOVNICI potrdite posamezne sklepe občnega zbora z glasovanjem tako, da obkrožite ZA ali PROTI.

Ko glasovnico izpolnite jo pošljite v priloženi kuverti na naslov PD Gorenja vas, Sestranska vas 14, 4224 Gorenja vas (naslov je že prilepljen) do petka 26. marca 2021.

Dnevni red občnega zbora:

  1. Imenovanje delovnega predsedstva.

  2. Imenovanje dveh overovateljev zapisnika.

  3. Potrditev letnih poročil društva za leto 2020.

  4. Potrditev plana dela za leto 2021

  5. Potrditev podaljšanja mandata članom UO (upravni odbor), NO (nadzorni odbor) in ČR (častno razsodišče) za obdobje enega leta, do leta 2022.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na tel.: 031 327 – 681 (Rafael Krvina, predsednik) ali 041 420 855 (Nežka Bozovičar)

Planinski pozdrav Predsednik UO PD Gorenja vas Rafael Krvina

Z A P I S N I K

Občnega zbora Planinskega društva Gorenja vas

ki je potekal od 18.3.2021 do 26.3.2021 po pošti

Letošnji občni zbor je bil zaradi ukrepov ob epidemiji Covid-19 izveden po pošti. Vsi člani PD Gorenja vas s plačano članarino in volilno pravico (206 članov), so preko pošte prejeli poleg vabila, vsa poročila o delu PD Gorenja vas v letu 2020. Za potrditev vseh poročil in sklepov v PD Gorenja vas, je bila priložena vračljiva glasovnica. Izpolnjeno glasovnico je na naslov PD Gorenja vas, Sestranska vas 14, 4224 Gorenja vas, poslalo 119 članov.

A) Dnevni red:

1. Imenovanje delovnega predsedstva

2. Imenovanje dveh overovateljev zapisnika

3. Potrditev letnih poročil društva za leto 2020

4. Potrditev plana dela za leto 2021 in seznanitev o višini članarine za leto 2021

5. Potrditev podaljšanja mandata članom UO (upravni odbor), NO (nadzorni odbor) in ČR (častno razsodišče) za obdobje enega leta, do leta 2022

V skladu s 27. členom Pravil PD Gorenja vas je občni zbor sklepčen, če je na njem prisotnih najmanj tretjina članov s plačano članarino. Na občnem zboru je bilo prisotnih 119 članov od skupno 276 članov z vplačano članarino.

Sklep: Občni zbor je bil s 119 od 276 članov z vplačano članarino po pravilih PD Gorenja vas sklepčen.

Ad A1) Imenovanje delovnega predsedstva:

Predlog sklepa: Delovno predsedstvo občnega zbora sestavljajo;

Predsednica: Nežka Bozovičar

Zapisnikarica: Marta Pintar

Član: Darko Miklavčič

Sklep: Od 119 članov je ZA predlog sklepa glasovalo 119 članov, proti ali vzdržan ni bil nihče.

Ad A2) Imenovanje dveh overovateljev zapisnika:

Predlog sklepa: Dva overovatelja zapisnika sta:

Mojca Novak in Matjaž Kumer

Sklep: Od 119 članov je ZA predlog sklepa glasovalo 119 članov, proti ali vzdržan ni bil nihče.

Ad A3) Potrditev letnih poročil društva za leto 2020 (priloga).

Predlog sklepa: Občni zbor potrdi poročila o delu za leto 2020.

Sklep: Od 119 članov je ZA predlog sklepa glasovalo 119 članov, proti ali vzdržan ni bil nihče.

Ad A4) Potrditev plana dela za leto 2021 (priloga) in seznanitev o višini članarine za leto 2021.

Predlog sklepa: Občni zbor potrdi predlagani plan dela za leto 2021 in se seznani z informacijo o članarini za leto 2021.

Sklep: Od 119 članov je ZA predlog sklepa glasovalo 119 članov, proti ali vzdržan ni bil nihče.

Ad A5) Potrditev podaljšanja mandata članom UO, NO in ČR za obdobje enega leta, do leta 2022.

Obrazložitev: V letošnjem letu poteče mandat članom v organih PD Gorenja vas in sicer članom v upravnem odboru, nadzornemu odboru in častnemu razsodišču. Ker izvedba volitev ni mogoča zaradi epidemioloških ukrepov, upravni odbor PD Gorenja vas predlaga za enoletno podaljšanje mandata vsem članom v navedenih organih.

Predlog sklepa: Članom upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča se mandat podaljša za eno leto zaradi izrednih epidemioloških razmer.

Sklep: Od 119 članov je ZA predlog sklepa glasovalo 118 članov, 1 član je bil vzdržan, proti ni bil nihče.

Gradivo, ki je bilo priloga odločanju po pošti in prispele glasovnice so priloga tega zapisnika.

Zapisnikarica: Delovni predsednica:

Marta Pintar Nežka Bozovičar

Overovatelja zapisnika:

Mojca Novak

Matjaž Kumer